Зайнятість населення

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються працівники, які зайняті на умовах договорів цивільно-правового характеру, сумісництва, а також тимчасово відсутні працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством).

Зареєстровані   безробітні   згідно   з   чинним   законодавством   -   це

громадяни працездатного віку, які не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.

Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у
відсотках) кількості безробітних,
           зареєстрованих у    державній    службі

зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.

Навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на одне вільне робоче місце, вакансію розраховано як відношення кількості зареєстрованих у державній службі зайнятості громадян, не - зайнятих трудовою діяльністю, до кількості вільних робочих місць, вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями.

Вивільнення працівників з економічних причин - кількість осіб, вивільнених за ініціативою адміністрації підприємств, установ та організацій у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією виробництва, скороченням кількості або штату.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) - особи, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні".

До складу цієї категорії населення належать: учні та студенти;
пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи, які
зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за
хворими; особи, які зневірились знайти роботу; особи, які вважають, що
немає підходящої роботи та не знають де і як її знайти; ті що шукають
роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом, інші особи, які не
мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не
відноситься до економічної (виконання громадських обов'язків благодійна
діяльність,
                                                                                               тощо).

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів охоплює працівників
підприємств, установ та організацій (без урахування статистично малих
підприємств та зайнятих у громадян-підприємців),
                які              пройшли

навчання безпосередньо на виробництві та в навчальних закладах різних типів за договорами за рахунок коштів підприємств.

Підготовка новим професіям включає первинну професійну підготовку осіб, які раніше не мали професії, та перепідготовку кадрів за іншою, порівняно з раніше здобутою, професією.

Підвищення кваліфікації - навчання з метою поглиблення раніше здобутих знань, умінь і навичок на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

До категорії працівників, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації, не враховуються працівники, які пройшли навчання за направленням державної служби зайнятості або самостійно навчались у навчальних закладах.

Відпрацьований час вимірюється у людино-годинах працівників, які фактично працювали на підприємстві, включаючи тих, що були зайняті неповний робочий день (тиждень), виконували понадурочну роботу, працювали у вихідні та святкові (неробочі) дні або понад місячну норму (поза графіком), а також людино-години роботи надомників.

Втрати робочого часу - це час, який можливо було використати для роботи, але невідпрацьований з причин неявок з дозволу адміністрації (включаючи неявки з ініціативи адміністрації), простоїв, прогулів та страйків.

Неявки з поважних причин - це невиходи на роботу працівників у зв'язку із відпустками (щорічними, навчальними тощо) та іншими неявками, передбаченими чинним законодавством з причин тимчасової непрацездатності, тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві тощо.

Колективні договори - це інформація про кількість та структуру колективних договорів (укладених та зареєстрованих), яка подається підприємствами, установами та організаціями, на яких вони діють, згідно Закону України "Про колективні договори і угоди". До кількості працівників, які охоплені колективними договорами, належать працівники, які перебувають у штаті підприємства, незалежно від членства у профспілці, включаючи і тих, які на момент складання звіту відсутні з різних причин.

13.1. Вивільнення працівників за видами економічної діяльності

 
 
 
2006
 
 
2007
 
 
2008
 
 
осіб
відсот­ків до
перед­баче­них
обсягів

жінки, відсот­ків до загаль­ної кіль­кості

осіб
відсот­ків до
перед­баче­них
обсягів

жінки, відсот­ків до загаль­ної кіль­кості

осіб
відсот­ків до
перед­баче­них
обсягів

жінки, відсот­ків до загаль -ної кіль­кості

Усього вивільнено
 
 
 
 
 
 
 
 
 
з підприємств,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

організацій та установ

426
15,3
54,7
421
16,1
58,4
336
15,9
48,8
Промисловість
191
16,4
50,8
342
18,4
55,6
151
13,6
49,7
переробна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
промисловість
174
16,2
50,6
224
14,1
65,2
129
13,7
46,5
виробництво та
 
 
 
 
 
 
 
 
 
розподілення електро-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
енергії, газу та води
17
20,0
52,9
118
42,9
37,3
22
12,8
68,2
Будівництво
5
83,3
80,0
-
-
-
116
56,3
39,6
Торгівля; ремонт авто-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мобілів, побутових
 
 
 
 
 
 
 
 
 
виробів та предметів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
особистого вжитку
43
81,1
74,4
21
33,9
90,5
21
9,3
57,1
Діяльність готелів та
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ресторанів
6
100,0
100,0
Діяльність транспорту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
та зв'язку
106
71,6
33,0
7
15,2
71,4
1
4,5
100,0
Фінансова діяльність
4
4,0
75,0
1
3,4
-
3
25,0
100,0
Операції з нерухомим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
майном, оренда,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
інжиніринг та надання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
послуг підприємцям
зо
6,6
83,3
15
4,9
86,7
4
36,4
75,0
Державне управління
31
3,9
77,4
31
10,1
51,6
32
8,8
50,0
Освіта
8
24,2
62,5
-
-
-
7
4,9
100,0
Охорона здоров'я та
 
 
 
 
 
 
 
 
 
надання соціальної
 
 
 
 
 
 
 
 
 
допомоги
2
22,2
100,0
3
50,0
100,0
1
7,7
100,0
Надання комунальних
 
 
 
 
 
 
 
 
 
та індивідуальних
 
 
 
 
 
 
 
 
 
послуг; діяльність у
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сфері культури та
 
 
 
 
 
 
 
 
 
спорту
-
-
-
1
16,7
-
-
-
-

13.2. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності

(на кінець року)

 
2006
2007
2008
 
осіб
відсот­ків до під­сумку
осіб
відсот­ків до під­сумку
осіб
відсот­ків до під­сумку
Усього
1372
100,0
1336
100,0
450
100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

17
1,2
11
0,8
1
0,2
Рибальство, рибництво
5
0,4
14
1,0
-
-
Промисловість
641
46,8
656
49,1
174
38,7
добувна промисловість
5
0,4
5
0,4
-
-
переробна промисловість
551
40,2
597
44,7
129
28,7
виробництво електроенергії, газу та води
85
6,2
54
4,0
45
10,0
Будівництво
152
ПД
156
11,7
18
4,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

127
9,3
126
9,4
20
4,5

Діяльність готелів та ресторанів

3
0,2
14
ІД
1
0,2

Діяльність транспорту та зв'язку

26
1,9
46
3,4
10
2,2
Фінансова діяльність
4
о,з
8
0,6
2
0,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

111
79
5,9
71
15,8
Державне управління
143
10,4
70
5,2
31
6,9
Освіта
40
2,9
54
4,0
59
їзд
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
72
5,2
64
4,8
55
12,2

Надання комунальних та індивіду­альних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

31
2,2
38
2,8
8
1,8
Статистичний щорічник м.Дніпродзержинська за 2008 рік                                              109
Управління статистики у м.Дніпродзержинську


13.3. Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці за професійними групами

(на кінець року; осіб)

 
 
Кількість зареєст-
 
Потреба
 
 
рованих громадян,
підприємств у
 
не зайнятих
працівниках на
 
трудовою
заміщення вільних
 
діяльністю
робочих місць
 
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Усього
2647
2156
3956
1372
1336
450

Законодавці, вищі державні службовці,

 
 
 
 
 
 

керівники, менеджери (управителі)

360
331
539
128
68
17
Професіонали
273
228
340
96
92
67
Фахівці
414
257
469
65
59
49
Технічні службовці
198
191
242
20
28
13

Працівники сфери торгівлі та послуг

434
331
463
63
71
26

Кваліфіковані робітники сільського та

 
 
 
 
 
 

лісового господарства, риборозведення та

 
 
 
 
 
 
рибальства
31
53
55
10
13
2

Кваліфіковані робітники з інструментом

328
262
841
612
612
154

Робітники з обслуговування, експлуатації та

 
 
 
 
 
 

контролювання за роботою технологічного

 
 
 
 
 
 

устаткування, складання устаткування та

 
 
 
 
 
 
машин
379
311
681
218
305
55
Найпростіші професії1
230
192
326
160
88
67
Включаючи осіб без професії.

13.4. Навантаження на одне вільне робоче місце у 2005 та 2008 роках

(на кінець року; осіб)

13.5. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності

 
 
2006
2007
2008
 
осіб
жінки, відсотків
до загаль­ної кіль­кості
осіб
жінки, відсотків
до загаль­ної кіль­кості
осіб
жінки, відсотків
до загаль­ної кіль­кості
Усього працевлаштовано
6000
46,3
6050
47,7
6060
47,8
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
 
мисливство, лісове
 
 
 
 
 
 
господарство
84
63,1
69
60,9
59
52,5
Рибальство, рибництво
29
3,4
22
13,6
7
42,8
Промисловість
2874
зід
3144
37,8
2636
33,7
добувна промисловість
2
50,0
4
50,0
9
77,8
переробна промисловість
2460
31,3
2895
37,8
2398
33,1
виробництво та розподі-
 
 
 
 
 
 
лення електроенергії, газу
 
 
 
 
 
 
та води
412
30,3
245
38,8
229
38,4
Будівництво
213
32,9
132
37,9
152
32,2
Торгівля; ремонт
 
 
 
 
 
 
автомобілів,
 
 
 
 
 
 
побутових виробів та
 
 
 
 
 
 
предметів особистого
 
 
 
 
 
 
вжитку
1246
66,6
1201
68,4
1569
70,0
Діяльність готелів та
 
 
 
 
 
 
ресторанів
70
72,9
65
86,2
74
89,2
Діяльність транспорту та
 
 
 
 
 
 
зв'язку
509
34,8
504
24,4
586
28,2
Фінансова діяльність
36
94,4
56
89,3
45
82,2
Операції з нерухомим
 
 
 
 
 
 
майном,
 
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та
 
 
 
 
 
 
надання послуг
 
 
 
 
 
 
підприємцям
246
64,2
304
48,7
385
38,7
Державне управління
78
82,1
72
79,2
76
78,9
Освіта
198
87,4
150
87,3
123
82,9
Охорона здоров'я та
 
 
 
 
 
 
надання
 
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
224
83,9
134
90,3
161
87,6
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
 
індивідуальних послуг;
 
 
 
 
 
 
діяльність у сфері
 
 
 
 
 
 
культури та спорту
193
44,6
197
47,2
187
56,7

13.6. Тривалість зареєстрованого безробіття

(на кінець року)

 
 
2004
2005
2006
2007
2008

Кількість осіб, які мали статус

 
 
 
 
 
безробітних
3468
3167
2581
2021
3835
у тому числі за тривалістю
 
 
 
 
 
безробіття, відсотків
 
 
 
 
 
до 1 місяця
9,5
10,8
10,8
10,2
32,2
від 1 до 3 міс.
20,4
21,8
22,4
23,3
35,0
від 3 до 6 міс.
24,9
27,1
29,8
28,3
14,2
від 6 до 9 міс.
17,8
16,4
16,2
20,3
9,5
від 9 до 12 міс.
15,1
12,2
12,4
12,8
7,0
12 міс. і більше
12,3
11,7
8,4

Середня тривалість безробіття,

 
 
 
 
 
міс.
8
8
8
7
5

13.7. Середній розмір допомоги по безробіттю та заробітної плати у 2004-2008 роках

 
(грн.)


13.8. Середньорічна кількість штатних працівників за видами

економічної діяльності
(тис)
 
2004
2005
2006
2007
2008
Усього
69,9
72,9
73,0
72,9
70,9
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
мисливство, лісове господарство
1,3
1,3
1,2
ІД
ІД
Промисловість
43,2
44,9
44,0
43,4
41,8
Будівництво
2,5
2,9
3,4
2,9
2,6
Торгівля; ремонт автомобілів,
 
 
 
 
 
побутових виробів та предметів
 
 
 
 
 
особистого вжитку
1,7
2,3
2,4
2,7
2,7

Діяльність готелів та ресторанів

ОД
ОД
ОД
ОД
ОД

Діяльність транспорту та зв'язку

1,7
2,0
2,0
2,6
2,4
діяльність наземного транспорту
1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
додаткові транспорті послуги та
 
 
 
 
 
допоміжні операції
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
діяльність пошти та зв'язку
0,4
0,5
ІД
ІД
Фінансова діяльність
0,8
0,7
0,9
0,9
ІД
Операції з нерухомим майном,
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та надання
 
 
 
 
 
послуг підприємцям
1,9
1,9
1,9
2,0
з них дослідження і розробки
0,2
0,2
о,з
о,з
о,з
Державне управління
1,3
1,4
1,6
1,6
1,6
Освіта
7,3
7,4
7,7
7,7
7,6
Охорона здоров'я та надання
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
6,4
6,4
6,3
6,3
6,2
Надання комунальних та
 
 
 
 
 

індивідуальних послуг; діяльність у

 
 
 
 
 
сфері культури та спорту
1,7
1,6
1,5
1,5
1,7

з них діяльність у сфері

 
 
 
 
 

культури та спорту, відпочинку

 
 
 
 
 
та розваг
1,0
1,0
0,9
1,0
ІД

13.9. Середньорічна кількість штатних працівників за видами

промислової діяльності
(тис)
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Промисловість
43,2
44,9
44,0
43,4
41,8
Добувна промисловість
од
ОД
ОД
ОД
ОД
Переробна промисловість
40,6
41,5
40,5
39,6
38,2

виробництво харчових   продуктів,

 
 
 
 
 
та тютюнових виробів
0,7
0,8
о,з
о,з
о,з
легка промисловість
о,з
0,2
ОД
ОД
ОД
текстильне виробництво;
 
 
 
 
 

виробництво одягу, хутра та

 
 
 
 
 
виробів з хутра
о,з
0,2
ОД
ОД
ОД
целюлозно-паперове
 
 
 
 
 
виробництво;
ОД
ОД
ОД
 
виробництво коксу, продуктів
 
 
 
 
 
нафтоперероблення
5,0
5,0
3,9
3,9
3,8
хімічна та нафтохімічна
 
 
 
 
 
промисловість
8,0
7,9
7,4
7,9
хімічне виробництво
8,0
7,9
7,4
7,9
виробництво гумових та
 
 
 
 
 
пластмасових виробів

виробництво іншої неметалевої

 
 
 
 
 
мінеральної продукції
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6

металургійне виробництво та

 
 
 
 
 

виробництво готових металевих

 
 
 
 
 
виробів
20,9
21Д
22,2
21,8
20,3
машинобудування
4,5
5,2
5,0
5,2
4,9
виробництво машин та
 
 
 
 
 
устаткування
0,4
0,6
0,8
1,3
1,3

виробництво електричного та

 
 
 
 
 
електронного та оптичного
 
 
 
 
 
устатковання
0,2
о,з
о,з
0,2
0,2

виробництво транспортних

 
 
 
 
 
засобів та устатковання
3,9
4,3
3,9
3,7
3,4
інше галузі промисловості
0,4
о,з
о,з
о,з
о,з
Виробництво та розподілення
 
 
 
 
 
електроенергії, газу та води
2,5
з,з
3,4
3,7
3,5

13.10. Кількість працівників державного управління за видами діяльності

 
 
2006і
2007
2008
 
осіб
відсот­ків
осіб
відсот­ків
осіб
відсот­ків
Усього працівників
1613
100,0
1592
100,0
1632
100,0
Державне управління
 
 
 
 
 
 
загального характеру;
 
 
 
 
 
 
соціально-економічне управління
1151
71,4
1134
71,2
1162
71,2
у тому числі управління
 
 
 
 
 
 

на рівні районів, міст, районів у містах

828
51,4
773
48,6
807
49,4
на рівні сіл і селищ
7
0,4
7
0,4
6
0,4
управління у сферах
 
 
 
 
 
 

фінансової та податкової діяльності

248
15,4
285
17,9
282
17,3
регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
68
4,2
69
4,3
67
Надання державних послуг суспільству в цілому
279
17,3
274
17,2
291
17,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
діяльність у сфері юстиції та правосуддя
190
11,8
199
12,5
184
п,з
діяльність у сфері охорони
 
 
 
 
 
 
громадського порядку та безпеки
75
4,6
69
4,3
74
4,5
діяльність з пожежної охорони
14
0,9
6
0,4
33
2,0
Діяльність у сфері обов'язко­вого соціального страхування
183
п,з
184
11,6
179
п,о

Дані перераховано у відповідності до чинної методології віднесення установ державного управління до певного виду діяльності.

13.11. Розподіл найманих працівників за рівнем освіти за видами

економічної діяльності

(на кінець 2008 року)

 
 
 
 
Кількість

У тому числі мають вищу освіту за

 
штатних праців-
 
освітніми

[ рівнями

 
 
неповна та базова
повна вища
 
ників, осіб
 
вища
 
 
 
усього,
відсотків
усього,
відсотків
 
 
осіб
до загальної кількості штатних
працівників
осіб
до загальної кількості штатних
працівників
Усього
69683
20364
29,2
18317
26,3
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
мисливство, лісове
 
 
 
 
 
господарство
1056
228
21,6
158
15,0
Промисловість
40981
11085
27,0
9141
22,3
Будівництво
1950
406
20,8
238
12,2
Торгівля; ремонт
 
 
 
 
 
автомобілів,
 
 
 
 
 
побутових виробів та
 
 
 
 
 
предметів
 
 
 
 
 
особистого вжитку
2393
743
31,0
604
25,2
Діяльність готелів та
 
 
 
 
 
ресторанів
90
32
35,6
17
18,9
Діяльність транспорту та
 
 
 
 
 
зв'язку
2385
822
34,5
359
15,1
діяльність наземного
 
 
 
 
 
транспорту
751
282
37,5
84
11,2
додаткові транспорті
 
 
 
 
 
послуги
 
 
 
 
 
та допоміжні операції
491
83
16,9
68
13,8
діяльність пошти та зв'язку
1143
457
40,0
207
18,1
Фінансова діяльність
1110
401
36,1
551
49,6
Операції з нерухомим
 
 
 
 
 
майном,
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та
 
 
 
 
 
надання послуг підприємцям
1835
442
24,1
489
26,6
Державне управління
1803
408
22,6
1258
69,8
Освіта
7850
2344
29,8
3795
48,3
Охорона здоров'я та надання
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
6504
2966
45,6
1291
19,8
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
індивідуальних послуг;
 
 
 
 
 
діяльність у сфері культури
 
 
 
 
 
та спорту
1726
487
28,2
416
24,1

13.12. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій за видами економічної діяльності

(на кінеиь 2008 поку)

 
Кількість найманих
У тому числі за видами
 
працівників,
 
пенсій,
 
 
які отримують пенсію
відсотків до
облікової
 
 
 
 
кількості працюючих
 
 
 
 
 
пенсіонерів
 
 
усього,
від-
відсотків
за
за
по
3 НИХ
 
осіб
сотків
до
вислу-
ві-
інва-
III
 
 
до
обліко-
гу
ком
лід-
групи
 
 
попе­ред­нього року
вої кіль­кості штатних праців­ників
років
 
ності
 
Усього
14432
96,9
20,7
833
11895
1704
1316
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
 
 
мисливство, лісове
 
 
 
 
 
 
 
господарство
233
105,4
22,1
2
191
40
32
Промисловість
7643
92,7
18,6
260
6326
1057
832
Будівництво
371
64,5
19,0
33
279
59
54
Торгівля; ремонт
 
 
 
 
 
 
 
автомобілів,
 
 
 
 
 
 
 
побутових виробів та
 
 
 
 
 
 
 
предметів
 
 
 
 
 
 
 
особистого вжитку
284
93,4
11,9
37
188
59
38
Діяльність готелів та
 
 
 
 
 
 
 
ресторанів
26
92,8
28,9
2
22
2
2
Діяльність транспорту та
 
 
 
 
 
 
 
зв'язку
358
102,3
15,0
26
269
63
55
діяльність наземного
 
 
 
 
 
 
 
транспорту
160
111,1
21,3
2
129
29
23
додаткові транспорті
 
 
 
 
 
 
 
послуги
 
 
 
 
 
 
 
та допоміжні операції
74
164,4
15,1
20
47
7
7
діяльність пошти та зв'язку
124
77,0
10,8
4
93
27
25
Фінансова діяльність
97
101,0
8,7
16
57
24
14
Операції з нерухомим
 
 
 
 
 
 
 
майном,
 
 
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та
 
 
 
 
 
 
 
надання послуг підприємцям
596
96,1
32,5
40
498
58
43
Державне управління
211
118,5
11,7
46
153
12
9
Освіта
2438
102,4
зід
119
2201
118
86
Охорона здоров'я та
 
 
 
 
 
 
 
надання
 
 
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
1808
114,4
27,8
212
1431
165
114
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
 
 
інди-відуальних послуг;
 
 
 
 
 
 
 
діяльність у сфері культури
 
 
 
 
 
 
 
та спорту
367
113,3
21,3
40
280
47
37

13.13. Зайнятість молоді за видами економічної діяльності

________________________________________________________ (на кінець 2008 року)
 
 
Кількість найманих працівників у віці 15-34 років
 
 
усього, осіб
відсотків до облікової
питома вага жінок зазначеної вікової
 
 
кількості штатних
категорії працівників у обліковій кількості
 
 
працівників
працюючих жінок,
 
 
 
відсотків
 
Усього
20647
29,6
 
50,3

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

161
15,2
 
23,6
Промисловість
13118
32,0
 
37,0
Будівництво
426
21,8
 
30,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1006
42,0
 
57,1

Діяльність готелів та ресторанів

18
20,0
 
88,8

Діяльність транспорту та зв'язку

615
25,8
 
55,9
діяльність наземного транспорту
183
24,4
 
46,4
додаткові транспорті послуги та допоміжні операції
152
31,0
 
28,3
діяльність пошти та зв'язку
280
24,5
 
77,1
Фінансова діяльність
592
53,3
 
84,8
Операції з нерухомим майном,
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
395
21,5
 
51,9
Державне управління
688
38,2
 
87,6
Освіта
1587
20,2
 
89,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
1567
24,1
 
91,6
Надання комунальних та інди-
 
 
 
 
відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
474
27,5
 
55,5

13.14. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами економічної діяльності у 2008 році

 
 
Навчались новим
Підвищили кваліфікацію
 
 
професіям
 
 
 
 
 
усього,
відсотків
У
усього,
відсотків
У
 
осіб
до облікової
тому
осіб
до облікової
тому
 
 
кількості
числі
 
кількості
числі
 
 
штатних
жінки,
 
штатних
жінки,
 
 
працівників
осіб
 
працівників
осіб
Усього
4080
5,9
1134
7286
10,5
2434
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
 
мисливство, лісове
 
 
 
 
 
 
господарство
176
16,7
23
142
13,4
10
Промисловість
3645
8,9
895
5551
13,5
1247
Будівництво
21
ІД
1
101
5,2
5
Торгівля; ремонт автомобі-
 
 
 
 
 
 
лів, побутових виробів та
 
 
 
 
 
 
предметів особистого
 
 
 
 
 
 
вжитку
6
о,з
25
1,0
16
Діяльність транспорту та
 
 
 
 
 
 
зв'язку
222
9,3
209
196
8,2
82
діяльність наземного
 
 
 
 
 
 
транспорту
-
-
-
3
0,4
1
додаткові транспорті
 
 
 
 
 
 
послуги та допоміжні
 
 
 
 
 
 
операції
10
2,0
-
40
4
діяльність пошти та
 
 
 
 
 
 
зв'язку
212
18,5
209
153
13,4
77
Фінансова діяльність
-
-
-
14
1,3
5
Операції з нерухомим
 
 
 
 
 
 
майном, оренда, інжині-
 
 
 
 
 
 
ринг та надання послуг
 
 
 
 
 
 
підприємцям
8
0,4
4
48
2,6
18
Державне управління
2
ОД
2
119
6,6
96
Освіта
-
-
-
613
7,8
529
Охорона здоров'я та надан-
 
 
 
 
 
 
ня соціальної допомоги
-
-
-
467
7,2
424
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
 
індивідуальних послуг;
 
 
 
 
 
 
діяльність у сфері культури
 
 
 
 
 
 
та спорту
-
-
-
10
0,6
2

13.15. Рівень прийому та вибуття найманих працівників за видами економічної діяльності

(відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників)

 
 
Прийнято
 
 
Вибуло
 
 
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
Усього
21,5
22,6
21,7
20,0
21,7
23,0
23,1
27,1
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
 
 
 
мисливство, лісове
 
 
 
 
 
 
 
 
господарство
18,2
16,0
21,8
17,3
27,6
28,2
28,1
21,7
Промисловість
16,4
17,9
16,6
16,0
16,3
19,5
18,9
23,4
Будівництво
73,2
51,5
38,2
28,5
68,4
44,9
48,4
66,1
Торгівля; ремонт
 
 
 
 
 
 
 
 
автомобілів,
 
 
 
 
 
 
 
 
побутових виробів та
 
 
 
 
 
 
 
 
предметів
 
 
 
 
 
 
 
 
особистого вжитку
58,5
62,6
55,6
50,8
63,5
51,8
56,7
65,9
Діяльність готелів та
 
 
 
 
 
 
 
 
ресторанів
35,2
39,6
22,0
11,6
45,3
49,2
33,1
31,6
Діяльність транспорту та
 
 
 
 
 
 
 
 
зв'язку
27,4
42,7
32,0
28,5
28,4
35,6
37,0
32,5
діяльність наземного
 
 
 
 
 
 
 
 
транспорту
31,5
44,3
39,0
32,0
35,0
51,8
32,0
40,9
додаткові транспорті
 
 
 
 
 
 
 
 
послуги
 
 
 
 
 
 
 
 
та допоміжні операції
14,2
9,3
7,7
16,1
13,4
13,0
37,7
15,3
діяльність пошти та зв'язку
40,6
86,5
39,3
31,5
38,4
38,4
40,6
33,9
Фінансова діяльність
34,9
40,0
39,5
36,5
19,5
30,0
32,5
36,9
Операції з нерухомим
 
 
 
 
 
 
 
 
майном,
 
 
 
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та
 
 
 
 
 
 
 
 
надання послуг підприємцям
59,8
46,2
63,4
42,7
58,3
56,9
49,8
54,1
з них дослідження і
 
 
 
 
 
 
 
 
розробки
18,0
ПД
8,5
21,4
їзд
12,5
13,4
43,3
Державне управління
20,6
16,1
34,0
24,0
19,3
18,8
22,4
22,7
Освіта
14,8
17,1
16,1
16,6
15,0
16,2
16,2
18,4
Охорона здоров'я та
 
 
 
 
 
 
 
 
надання
 
 
 
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
12,7
12,7
12,7
12,4
13,5
11,5
13,5
14,7
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
 
 
 
індивідуальних послуг;
 
 
 
 
 
 
 
 
діяльність у сфері культури
 
 
 
 
 
 
 
 
та спорту
25,5
40,8
43,2
46,1
32,6
46,4
40,0
41,0
з них діяльність у сфері
 
 
 
 
 
 
 
 
культури та спорту,
 
 
 
 
 
 
 
 
відпочинку та розваг
27,3
50,1
45,1
50,2
30,6
54,8
41,6
40,2

13.16. Використання фонду робочого часу найманих працівників за видами економічної діяльності у 2008 році

_____________________________________________ (у середньому на одного працівника)
 
 
 
Фонд робочого
Відпрацьовано
Неявки з поваж-
Втрати
 
годин
відсот-
робочо-
 
часу
 
ків до
них
го
 
(явки та
неявки),
годин
 
фонду робочо­го часу
причин
часу
Усього
2050
1737
84,7
250
63
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
мисливство, лісове господарство
2027
1839
90,7
174
14
Промисловість
2057
1701
82,7
269
87
Будівництво
2017
1670
82,8
216
131
Торгівля; ремонт автомобілів,
 
 
 
 
 
побутових виробів та предметів
 
 
 
 
 
особистого вжитку
1980
1823
92,1
112
45

Діяльність готелів та ресторанів

1976
1811
91,6
120
45

Діяльність транспорту та зв'язку

1925
1675
87,0
211
39
діяльність наземного транспорту
1943
1649
84,9
236
58
додаткові транспорті послуги
 
 
 
 
 
та допоміжні операції
2010
1713
85,2
210
87
діяльність пошти та зв'язку
1875
1678
89,5
193
4
Фінансова діяльність
1990
1827
91,8
155
8
Операції з нерухомим майном,
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та надання
 
 
 
 
 
послуг підприємцям
2003
1795
89,6
180
28

з них дослідження і розробки

1970
1732
87,9
176
62
Державне управління
1993
1729
86,8
259
5
Освіта
2030
1755
86,4
271
4
Охорона здоров'я та надання
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
2190
1907
87,1
278
5
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
індивідуальних послуг;
 
 
 
 
 
діяльність у сфері культури та
 
 
 
 
 
спорту
1972
1792
90,9
135
45
з них діяльність у сфері культу-
 
 
 
 
 
ри та спорту, відпочинку   та
 
 
 
 
 
розваг
1971
1804
91,5
ПО
57

13.17. Використання фонду робочого часу найманих працівників за видами промислової діяльності у 2008 році

(у середньому на одного працівника)

 
 
 
Фонд робочого
Відпрацьовано
Неявки з поваж-
Втрати
 
годин
відсот-
робочо-
 
часу
 
ків до
них
го
 
(явки та
неявки),
годин
 
фонду робочо­го часу
причин
часу
Промисловість
2057
1701
82,7
269
87
Добувна промисловість
2011
1896
94,3
106
9
Переробна промисловість
2064
1700
82,4
270
94
виробництво харчових
 
 
 
 
 
продуктів, та тютюнових
 
 
 
 
 
виробів
2003
1825
91Д
146
32
легка промисловість
1999
1657
82,9
223
119
текстильне виробництво;
 
 
 
 
 

виробництво одягу, хутра та

 
 
 
 
 
виробів з хутра
1999
1657
82,9
223
119
целюлозно-паперове
 
 
 
 
 
виробництво;
2011
1561
77,6
165
285
виробництво коксу, продуктів
 
 
 
 
 
нафтоперероблення
2011
1719
85,5
232
60
хімічна та нафтохімічна
 
 
 
 
 
промисловість
2033
1695
83,4
223
115
хімічне виробництво
2034
1695
83,3
224
115
виробництво гумових та
 
 
 
 
 
пластмасових виробів
1927
1733
89,9
88
106
виробництво іншої неметалевої
 
 
 
 
 
мінеральної продукції
2108
1832
86,9
228
48
металургійне виробництво та
 
 
 
 
 
виробництво готових металевих
 
 
 
 
 
виробів
2102
1736
82,6
306
60
машинобудування
2006
1528
76,2
243
235
виробництво машин та
 
 
 
 
 
устатковання
1995
1594
79,9
167
234

виробництво електричного та

 
 
 
 
 
електронного та оптичного
 
 
 
 
 
устатковання
1894
1512
79,8
181
201

виробництво транспортних

 
 
 
 
 
засобів та устатковання
2017
1504
74,6
276
237
інше галузі промисловості
1990
1593
80,1
203
194
Виробництво та розподілення
 
 
 
 
 
електроенергії, газу та води
1976
1708
86,4
257
11

 

13.18. Стан укладених колективних договорів за видами економічної діяльності

 
 
 
 
Кількість
працівників,
 
Кількість
укладених
охоплених
 
 
колективних договорів
колективними
 
 
 
 
договорами
 
 
 
відсотків до
 
відсотків до облікової
 
одиниць
поперед­нього року
осіб
кількості
штатних
працівників
Усього
319
99,1
60122
 
86,3
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
мисливство, лісове господарство
5
100,0
955
 
90,4
Промисловість
47
85,5
37764
 
92,2
Будівництво
18
100,0
1901
 
97,5
Торгівля; ремонт автомобілів,
 
 
 
 
 
побутових виробів та предметів
 
 
 
 
 
особистого вжитку
22
137,5
989
 
41,3

Діяльність готелів та ресторанів

3
75,0
62
 
68,9

Діяльність транспорту та зв'язку

9
81,8
1149
 
48,2
діяльність наземного транспорту
6
85,7
658
 
87,6
додаткові транспорті послуги та
 
 
 
 
 
допоміжні операції
3
100,0
491
 
100,0
Фінансова діяльність
5
83,3
343
 
30,9
Операції з нерухомим майном,
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та надання
 
 
 
 
 
послуг підприємцям
18
105,9
1472
 
80,2

з них дослідження і розробки

3
100,0
139
 
58,4
Державне управління
18
90,0
842
 
46,7
Освіта
ПО
92,6
7401
 
94,3
Охорона здоров'я та надання
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
38
100,0
6238
 
95,9
Надання комунальних та
 
 
 
 
 

індивідуальних послуг; діяльність

 
 
 
 
 
у сфері культури та спорту
26
108,3
1006
 
58,3

з них діяльність у сфері культури

 
 
 
 
 
та спорту, відпочинку   та розваг
17
100,0
563
 
47,9