Інвестиції та будівельна діяльність

5. ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У розділі міститься інформація про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал, структуру та напрямки їх освоєння, джерела фінансування; введення в дію будівель (включаючи житлові), інженерних споруд та виробничих потужностей; а також показники, що характеризують діяльність будівельних підприємств.

До капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні матеріальні активи; витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкту, і, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада.

В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, включаючи розширення діючих підприємств, будівель і споруд; їх технічне переоснащення і реконструкцію; підтримання діючих потужностей); витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва.

До інвестицій в основний капітал належать витрати на будівельні і монтажні роботи усіх видів (включаючи монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту і господарчого інвентарю; інші капітальні роботи та витрати. Розрахунки інвестицій в основний капітал на одну особу здійснено виходячи з середньорічної кількості постійного населення.

Дані з інвестицій в основний капітал розподілено за видами економічної діяльності, у розвиток яких вони були спрямовані.

Суми податку на додану вартість входять до складових капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал.

Показники структури інвестицій розраховано виходячи із їх складових у фактичних цінах відповідних років.

До будівельних підприємств належать всі підприємства, основним видом економічної діяльності яких відповідно до КВЕД є "Будівництво", а саме, підготовка будівельних ділянок, будівництво будівель та споруд, установлення інженерного устатковання будівель та споруд, роботи із завершення будівництва та оренда будівельної техніки з оператором.

До обсягу будівельних робіт включається вартість (у фактичних цінах без ПДВ) робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств. Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років. Індекси, що наведено у розділі, обчислено за даними у порівнянних цінах.

5.1. Капітальні інвестиції

 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
 
у фактичних цінах, млн
.грн.
відсотків до загального обсягу
Усього
248
498
660
1079
1436
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0
у тому числі за напрямами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
інвестиції в основний капітал
214
331
428
836
1336
86,3
66,4
64,8
77,4
93,0
з них
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
капітальне будівництво
113
155
222
336
638
45,6
зід
33,6
зід
44,4
придбання машин та обладнання
101
176
206
500
698
40,7
35,3
31,2
46,3
48,6
витрати на інші необоротні матеріальні активи
4
3
10
17
6
1,6
0,6
1,5
1,6
0,4
витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт)
29
152
206
222
90
11,7
30,6
31,3
20,6
6,3
інвестиції в нематеріальні активи
1
12
16
4
4
0,4
2,4
2,4
0,4
о,з
5.2.Інвестиції в основний капітал
 
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Інвестиції в основний капітал
 
 
 
 
 
 
(у фактичних цінах), млн. грн.
101
214
331
428
836
1336

Індекси інвестицій в основний капітал

 
 
 
 
 
 
до попереднього року, відсотків
112,9
109,4
130,4
120,4
174,7
126,7

Інвестиції в основний капітал на одну

 
 
 
 
 
 

особу, (у фактичних цінах, грн.)

367,9
833,5
1297,9
1686,4
3309,5
5304,2


5.3. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

 
 
2004
2005
2006
2007
2008
У фактичних цінах, млн.грн.
 
 
 
Усього
214
331
428
836
1336
у тому числі за рахунок
 
 
 
 
 
коштів державного бюджету
3
8
21
26
24
коштів місцевих бюджетів
3
6
6
11
18
власних коштів підприємств та
 
 
 
 
 
організацій
148
236
379
774
1199
коштів іноземних інвесторів
16
5
-
-
-
кредитів банків та інших позик
17
36
2
15
67
кошти вітчизняних інвестиційних
 
 
 
 
 
компаній, фондів тощо
1
інших джерел фінансування
27
40
19
10
28
Відсотків до загального обсягу
 
Усього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі за рахунок
 
 
 
 
 
коштів державного бюджету
1,4
2,4
4,9
ЗД
1,8
коштів місцевих бюджетів
1,4
1,8
1,4
1,3
1,3
власних коштів підприємств та
 
 
 
 
 
організацій
69,2
71,3
88,6
92,6
89,8
коштів іноземних інвесторів
7,5
1,5
-
-
-
кредитів банків та інших позик
7,9
10,9
0,5
1,8
5,0
кошти вітчизняних інвестиційних
 
 
 
 
 
компаній, фондів тощо
0,2
інших джерел фінансування
12,6
12,1
4,4
1,2
Статистичний щорічник м.Дніпродзержинська за 2008 рік                                              43
Управління статистики у м.Дніпродзержинську


5.4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

(у фактичничних цінах; тис.грн.)

 
2004
2005
2006
2007
2008
Усього
213960
330967
427683
836021
1335650
Сільське господарство, мисливство, лісове
 
 
 
 
 
господарство
677
2905
3450
29014
2063
сільське господарство, мисливство та
 
 
 
 
 
пов'язані з ним послуги
677
2816
3429
28988
1494
лісове господарство та пов'язані з ним
 
 
 
 
 
послуги
-
89
21
26
569
Рибальство, рибництво
-
-
-
12
-
Промисловість
176251
261476
372042
690424
1065044
Будівництво
2586
6133
6330
26051
5786
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
 
 
 
 
 
виробів та предметів особистого вжитку
5951
20742
8531
28897
86416
торгівля автомобілями та мотоциклами,
 
 
 
 
 
їх технічне обслуговування та ремонт
122
18
607
4340
4063
оптова торгівля і посередництво в
 
 
 
 
 
оптовій торгівлі
5157
4071
6025
9604
7220
роздрібна торгівля; ремонт побутових
 
 
 
 
 
виробів та предметів особистого вжитку
672
16653
1899
14953
75133
Діяльність готелів та ресторанів
801
291
766
774
526
діяльність готелів
801
291
405
282
504
Діяльність транспорту та зв'язку
12554
3091
7020
12092
7876
діяльність наземного транспорту
3336
252
3870
6846
4318
діяльність водного транспорту
-
746
902
1734
1194
додаткові транспортні послуги та
 
 
 
 
 
допоміжні операції
1713
34
1470
2833
2271
діяльність пошти та зв'язку
7505
396
778
679
93
діяльність зв'язку
7505
396
778
679
16
Фінансова діяльність
2982
2879
2117
4259
5392
Операції з нерухомим майном, оренда,
 
 
 
 
 
інжиніринг та надання послуг
 
 
 
 
 
підприємцям
4688
24870
21246
21479
135415
операції з нерухомим майном
3411
11476
16857
15995
130976
здавання в оренду власного нерухомого
 
 
 
 
 
майна
3411
11452
15672
15969
130974
діяльність у сфері інформатизації
521
327
551
137
122
дослідження і розробки
308
158
186
238
963
діяльність у сферах права,
 
 
 
 
 
бухгалтерського обліку, інжинірингу;
 
 
 
 
 
надання послуг підприємцям
-
74
844
698
3222
Державне управління
1016
550
710
12697
3292
Освіта
1249
374
718
3460
2086
Охорона здоров'я та надання соціальної
 
 
 
 
 
допомоги
211
364
1961
2387
2700
Надання комунальних та індивідуальних
 
 
 
 
 
послуг; діяльність у сфері культури та
 
 
 
 
 
спорту
4994
7292
2792
4475
19054
санітарні послуги, прибирання сміття та
 
 
 
 
 
знищення відходів
3514
4795
2310
2428
8810
діяльність у сфері культури та спорту,
 
 
 
 
 
відпочинку та розваг
1311
2479
374
1837
10078
надання індивідуальних послуг
169
18
108
210
66

5.5. Інвестиції в основний капітал за видами промислової діяльності

(у фактичних цінах; тис.грн.)
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Промисловість
176251
261476
372042
690424
1065044
Добувна промисловість
-
-
71
-
-
добування корисних копалин,
 
 
 
 
 
крім паливно-енергетичних
71
Переробна промисловість
159336
235982
345641
634955
1023174
виробництво харчових продуктів,
 
 
 
 
 
напоїв та тютюнових виробів
991
1896
565
2695
1186
легка промисловість
-
-
270
380
467
текстильне виробництво;
 
 
 
 
 
виробництво одягу, хутра та
 
 
 
 
 
виробів з хутра
-
-
270
99
185
виробництво шкіри, виробів
 
 
 
 
 
зі шкіри та інших матеріалів
-
-
-
281
282
оброблення деревини та
 
 
 
 
 
виробництво виробів з
 
 
 
 
 
деревини, крім меблів
21
7
-
11
-
целюлозно-паперове виробництво;
 
 
 
 
 
видавнича діяльність
158
429
458
243
279
виробництво коксу, продуктів
 
 
 
 
 
нафтоперероблення та ядерних
 
 
 
 
 
матеріалів
35252
86055
36336
43368
34854
хімічна та нафтохімічна
 
 
 
 
 
промисловість
51948
35613
59845
75340
110356
хімічне виробництво
51948
35592
59405
71350
91907
виробництво гумових та
 
 
 
 
 
пластмасових виробів
-
21
440
3990
18449
виробництво іншої неметалевої
 
 
 
 
 
мінеральної продукції
33551
38201
345
990
175
металургійне виробництво та
 
 
 
 
 
виробництво готових металевих
 
 
 
 
 
виробів
32143
59150
241996
494297
844664
машинобудування
4642
10038
5102
14725
28528
виробництво машин та
 
 
 
 
 
устатковання
73
289
510
6476
19111
виробництво електричного,
 
 
 
 
 

електронного та оптичного

 
 
 
 
 
устатковання
904
484
2457
3742
1261
виробництво транспортних
 
 
 
 
 
засобів та устатковання
3665
9265
2135
4507
8156
інші галузі промисловості
630
4593
724
2906
2665
Виробництво та розподілення
 
 
 
 
 
електроенергії, газу та води
16915
25494
26330
55469
41870
Статистичний щорічник м.Дніпродзержинська за 2008 рік                                              45
Управління статистики у м.Дніпродзержинську


5.6. Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності у 2008 році

(відсотків)

5.7. Основні показники будівництва

 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Основні засоби будівництва (у фактичних цінах на
 
 
 
 
 
кінець року), млн.грн.
81
40
38
62
49

Рентабельність операційної діяльності будівельних

 
 
 
 
 
підприємств, відсотків
-0,8
-
-2,8
-6,6
-3,2

Частка збиткових будівельних підприємств, відсотків

 
 
 
 
 
 
33,1
34,3
34,6
25,7
27,2

Середньорічна кількість штатних працівників у

 
 
 
 
 
будівництві, тис.
2,5
3,0
3,4
2,9
2,6

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних

 
 
 
 
 
працівників у будівництві, грн.
598,8
788,6
970,1
1197,9
1414,2

5.8. Обсяги виконаних будівельних робіт

 
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.
Індекси обсягів виконаних будівельних робіт до попереднього року, відсотків
41155 83,4
44024 105,4
69854 93,4
73975 98,9
86590
87,5
140193 84,9

5.9.Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності

 
 
2006
2007
2008

у фактичних цінах, тис.грн., без ПДВ

 
Усього
73975                        86590
140193
у тому числі
 
 
підготовка будівельних
 
 
ділянок
                                —
20356
будівництво будівель та
 
 
споруд
68103                        78814
111508
установлення інженерного
 
 
устатковання будівель та
 
 
споруд
4683                          7077
4893
роботи з завершення
 
 
будівництва
816                            659
3436

оренда будівельної техніки з

 
 
оператором
373                              40

відсотків до загального обсягу

Усього
100,0                         100,0
100,0
у тому числі
 
 
підготовка будівельних
 
 
ділянок
                                     —
14,5
будівництво будівель та
 
 
споруд
92,1                            91,0
79,5
установлення інженерного
 
 
устатковання будівель та
 
 
споруд
6,3                             8,2
3,5
роботи з завершення
 
 
будівництва
ІД                              0,8
2,5

оренда будівельної техніки з

 
 
оператором
0,5
о,о
-

ЖИТЛОВЕ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО

5.10.Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво
 
 
2004
2005
2006
2007
2008

Інвестиції в основний капітал у житлове

 
 
 
 
 

будівництво (у фактичних цінах; тис.грн.)

3297
10125
13827
10074
28091

Індекси інвестиції в основний капітал у

 
 
 
 
 

житлове будівництво до попереднього

 
 
 
 
 
року, відсотків
54,2
244,0
114,5
56,9
271,3

5.11.Введення в експлуатацію житла у 2004—2008 рр.

(м загальної площі на 1000 населення)


5.12. Введення в експлуатацію житла та інших об'єктів соціальної сфери

 
 
 
 
 

Житлові будинки, тис. м загальної площі

Дошкільні
заклади,
місць

Загально­освітні навчальні заклади, учнівських місць

Лікарняні
заклади,
ліжок
Амбу-латорно-
 
всього
індивідуальні
поліклі-нічні зак­лади, відвідувань за зміну
1960
13775
_
_
_
_
_
1965
17345
-
-
-
-
-
1970
96225
13724
140
-
-
-
1975
122064
20490
560
2668
90
-
1980
207631
61967
700
1568
-
600
1985
135391
7516
640
1568
-
850
1990
163393
17152
410
1251
-
-
1995
33957
9836
-
-
-
-
2000
32340
24388
-
-
-
-
2001
24352
18088
-
-
-
-
2002
25266
25266
-
-
-
-
2003
12715
11740
-
-
-
-
2004
7914
7914
-
236
-
-
2005
11862
10840
-
-
-
-
2006
13674
11096
-
-
-
-
2007
8745
6315
-
-
-
-
2008
14384
9417
_
_
_
_

 

5.13. Введення в експлуатацію житла

 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Кількість будівель
72
82
86
60
54
Введено в експлуатацію м
 
 
 
 
 
загальної площі
7914
11862
13674
8745
14384
Темпи зростання (зниження)
 
 
 
 
 
введеної площі у % до
 
 
 
 
 
попереднього року (періоду)
62,2
149,9
115,3
64,0
164,5
Введено в експлуатацію
 
 
 
 
 
загальної площі, м2
 
 
 
 
 
індивідуальними
 
 
 
 
 
забудовниками
7914
10840
11096
6315
9417
Вартість введених в дію
 
 
 
 
 
основних фондів, тис.грн.
3176
10125
14116
14099
49779
в т.ч.
 
 
 
 
 
індивідуальними
 
 
 
 
 
забудовниками, тис.грн.
3176
6114
11047
9687
28091

5.14.Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків та кількість збудованих квартир

 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Введено в експлуатацію, тис.м
 
 
 
 
 
загальної площі
7914
11862
13674
8745
14384
Кількість збудованих квартир
72
98 
124
104
141
На 1000 населення
Введено в експлуатацію, тис.м
 
 
 
 
 
загальної площі
31
46
54
35
57
Кількість збудованих квартир
о,з
0,4
0,5
0,4
0,6