Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпродзержинське обласне музичне училище"

51917, м. Дніпродзержинськ,
вул. Бєсєдова, 58

(05692) тел. 3-24-17, 4-42-55, 4-10-90

www://dndzmusic.in.ua

           Структурні підрозділи:музичне училище,ліцей, музична школа, гурток "Малюки - всезнайки"

Спеціальність: Музичне мистецтво (спеціалізації: фортепіано; оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні інструменти; народні інструменти; хорове диригування

 

   

 

Правила прийому
до
Комунального вищого навчального закладу
“Дніпродзержинське обласне музичне училище”
у 2013 році

Провадження освітньої діяльності у Комунальному вищому навчальному закладі “Дніпродзержинське обласне музичне училище” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 034676 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, з підготовки фахівців за спеціальністю 0202 Мистецтво, 5.02020401 Музичне мистецтво, дата отримання ліцензії 21.05.2012 р., термін дії ліцензії з 26.06.2007 р. – 01.07.2012р..

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2012 року №1780л “Про проведення акредитаційної експертизи” була проведена акредитація спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво” у Комунальному вищому навчальному закладі “Дніпродзержинське обласне музичне училище.

За висновками рішення Акредитаційної комісії України (протокол № 98 від 5 жовтня 2012 року) Комунальний вищий навчальний заклад “Дніпродзержинське обласне музичне училище” визнаний акредитованим.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Комунального вищого навчального закладу “Дніпродзержинське обласне музичне училище (далі — приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 12544 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215.

І.Загальні положення

1.1. Комунальний вищий навчальний заклад “Дніпродзержинське обласне музичне училище” (далі КВНЗ “ДОМУ”) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”, спеціальністю 5.02020401 ”Музичне мистецтво”, за денною формою навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1). Набір та спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво» здійснюється за умови проходження акредитації та отримання ліцензії.

1.2. До Комунального вищого навчального закладу “Дніпродзержинське обласне музичне училище” приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до КВНЗ “ДОМУ” на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3.Фінансування підготовки фахівців у КВНЗ “ДОМУ” здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевого бюджету — за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в КВНЗ “ДОМУ” на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у КВНЗ “ДОМУ”, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІІ. Організація прийому до КВНЗ “ДОМУ”

2.1. Організацію прийому вступників до КВНЗ “ДОМУ” здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора КВНЗ “ДОМУ”, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію КВНЗ “ДОМУ”, затвердженим його директором.

2.2. Директор КВНЗ “ДОМУ” забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих правил прийому до КВНЗ “ДОМУ”, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. КВНЗ “ДОМУ” зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатом про акредитацію спеціальності. Інформація про правила прийому, ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті КВНЗ ДОМУ не пізніше другого робочого дня, наступного після отримання відповідних відомостей.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до КВНЗ “ДОМУ”, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті КВНЗ “ДОМУ”, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором КВНЗ “ДОМУ”.

2.6. Прийом до КВНЗ “ДОМУ” на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

2.7. КВНЗ “ДОМУ” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у уразі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

ІV. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів,
конкурсного
відбору та зарахування на навчання

4.1. Розклад роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця 9.00-18.00; субота 9.00-14.00; неділя – вихідний; окрім 11 серпня 2013 року.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання
вступники на основі освіти
базової
загальної
середньої

повної
загальної
середньої

Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які мають проходити творчий конкурс,
що проводить вищий навчальний заклад
20 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які мають право складати вступні випробування,
що проводить вищий навчальний заклад
20 липня 2013 року
Строки проведення вищим навчальним
закладом творчих конкурсів
21-31 липня 2013 року
Строки проведення вищим навчальним
закладом вступних випробувань
21–31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
 • перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;
 • другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;
 • третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступників
 • за державним замовленням – 11 серпня;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб
  — після зарахування на місця
  державного
  замовлення спеціальності
  – не пізніше 25 серпня

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу
у Комунальний вищий навчальний заклад
“Дніпродзержинське обласне музичне училище”

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до КВНЗ “ДОМУ” (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії КВНЗ “ДОМУ”. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвічує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які в рік вступу досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • медичну довідку за формою 086-о ( з довідкою про щеплення форми 63) або їх копії;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за спеціальністю, установленими законодавством, у строки, визначеними для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КВНЗ “ДОМУ”, або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у КВНЗ “ДОМУ”.

5.8. Особи, які не подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у КВНЗ “ДОМУ”:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу;
 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у КВНЗ “ДОМУ” за їх вибором.

5.10. Вступники, зазначені в пунктах 6.1 – 6.4 розділу УІ цих Правил, подають заяву в паперовому вигляді разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в КВНЗ «ДОМУ»

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому КВНЗ “ДОМУ”.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215 (додаток 9).

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до КВНЗ “ДОМУ” мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються, (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 6.1. розділу VІ цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірних даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КВНЗ “ДОМУ”.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що проводиться Міністерством освіти в і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Допуск до участі в конкурсі
за результатами вступних екзаменів
на основі повної загальної середньої освіти

6.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

6.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

 6.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

6.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

                                         VІІ. Вступні випробування та конкурсний відбір

7.1. Приймальна комісія КВНЗ ″ДОМУ″ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):

 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.
 • КВНЗ “ДОМУ” за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного непрофільного предмета , визначеного правилами прийому до КВНЗ “ДОМУ” нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (див. додаток 3) і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3″ відповідає “6″, “4″ відповідає “9″, “5″ відповідає “12″.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну освіту. Середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3″ відповідає “6″, “4″ відповідає “9″, “5″ відповідає “12″.

7.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників , які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більш ніж три.

7.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників , які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більш ніж три.

7.8. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються КВНЗ “ДОМУ” не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті КВНЗ “ДОМУ”.

7.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені КВНЗ ″ДОМУ″ розглядає апеляційна комісія КВНЗ “ДОМУ”, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

                                                       VІІІ. Цільовий прийом до КВНЗ “ДОМУ”

8.1. Цільовий прийом організовується:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.

8.2. Особи, які вступають на підготовку до КВНЗ “ДОМУ” за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

8.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців.

8.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

8.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до КВНЗ “ДОМУ” особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

9.2. Програму співбесіди їз зазначеними категоріями осіб затверджує голова риймальної комісії КВНЗ “ДОМУ”.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

                                                                         Х. Зарахування поза конкурсом

10. 1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1. цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення спеціальності, доведеного КВНЗ “ДОМУ”.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1. цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

                                                        ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування КВНЗ “ДОМУ” мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

 

ХІІ. Формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальнрї комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті КВНЗ “ДОМУ” (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

 

                                                         ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12-ї години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії КВНЗ “ДОМУ”.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті КВНЗ “ДОМУ”.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до КВНЗ “ДОМУ”.

 

ХІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу ХV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, до приймальної комісії КВНЗ ″ДОМУ″.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу ХV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичні довідки, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

 

ХV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія КВНЗ “ДОМУ”:

здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 

 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної комісії КВНЗ “ДОМУ”);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до приймальної комісії КВНЗ “ДОМУ”;
 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за спеціальністю.

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІІ цих правил.

ХVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником КВНЗ “ДОМУ” на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу ХVІІІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у КВНЗ “ДОМУ” відповідно до конкурсного бала.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

ХVІІ. Додаткове зарахування
до вищого навчального закладу
КВНЗ “ДОМУ”
та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КВНЗ “ДОМУ”. На звільнені місця державного замовлення може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до КВНЗ “ДОМУ” на цю спеціальність. На вакантні місця ліцензійного обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до КВНЗ “ДОМУ” або до іншого вищого навчального закладу на ту саму спеціальність і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

ХVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості
при проведенні прийому до вищих навчальних закладів.

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання. є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІІ-ХІ цих Правил, зокрема в інформаційній системі «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІІ-ХІ цих Правил.

Додаток 7 до Правил прийому до КВНЗ ДОМУ

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого
за 12-бальною шкалою,
значенням 200-бальної шкали

1

106,0


4

124,0


 

8

162,0

1,1

106,6

4,1

125,0

8,1

163,0

1,2

107,2

4,2

125,9

8,2

163,9

1,3

107,8

4,3

126,9

8,3

164,9

1,4

108,4

4,4

127,8

8,4

165,8

1,5

109,0

4,5

128,8

8,5

166,8

1,6

109,6

4,6

129,7

8,6

167,7

1,7

110,2

4,7

130,7

8,7

168,7

1,8

110,8

4,8

131,6

8,8

169,6

1,9

111,4

4,9

132,6

8,9

170,5

2

112,0

5

133,5

9

171,5

2,1

112,6

5,1

134,5

9,1

172,4

2,2

113,2

5,2

135,4

9,2

173,4

2,3

113,8

5,3

136,4

9,3

174,3

2,4

114,4

5,4

137,3

9,4

175,3

2,5

115,0

5,5

138,3

9,5

176,2

2,6

115,6

5,6

139,2

9,6

177,2

2,7

116,2

5,7

140,2

9,7

178,1

2,8

116,8

5,8

141,1

9,8

179,1

2,9

117,4

5,9

142,1

9,9

180,0

3

118,0

6

143,0

10

181,0

3,1

118,6

6,1

144,0

10,1

181,9

3,2

119,2

6,2

144,9

10,2

182,9

3,3

119,8

6,3

145,9

10,3

183,8

3,4

120,4

6,4

146,8

10,4

184,8

3,5

121,0

6,5

147,8

10,5

185,7

3,6

121,6

6,6

148,7

10,6

186,7

3,7

122,2

6,7

149,7

10,7

187,6

3,8

122,8

6,8

150,6

10,8

188,6

3,9

123,4

6,9

151,6

10,9

189,5

7

152,5

11

190,5

7,1

153,5

11,1

191,4

7,2

154,4

11,2

192,4

7,3

155,4

11,3

193,3

7,4

156,3

11,4

194,3

7,5

157,3

11,5

195,2

7,6

158,2

11,6

196,2

7,7

159,2

11,7

197,1

7,8

160,1

11,8

198,1

7,9

161,1

11,9

199,0


12

200,0

 

Додаток 8 до Правил прийому до КВНЗ ДОМУ

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі
на участь у конкурсному відборі
до вищих навчальних закладів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та їх розгляду вищим навчальним закладом (далі – Порядок),.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
 • особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
 • статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр “Статус електронної заяви” може набувати таких значень:

“заяву подано до ВНЗ” – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

 • “заява потребує уточнення” – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та в який спосіб їх необхідно подати;
 • “заяву зареєстровано у ВНЗ” – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;
 • “власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі” – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
 • “власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі” – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
 • “заяву скасовано” – подану електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення статусу “заяву зареєстровано у ВНЗ” чи “заява потребує уточнень” або анульовано навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу “власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)” за умови, що навчальним закладом виявлено технічну помилку, зроблену під час внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При присвоєнні цього статусу заява вважається неподаною, а факт такої подачі анульовується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • “власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету” – інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги абзацу другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 (далі – Умови прийому);
 • “власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб” – інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги абзацу другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому;
 • “власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання” – інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;
 • “власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ” – інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. Вищі навчальні заклади подають не пізніше ніж до 01 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

 • перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);
 • ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом за структурними підрозділами (факультетами, інститутами тощо), на яких ведеться підготовка.

II. Подання електронної заяви

2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2013 році, або сертифікатів чи їх дублікатів за 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищих навчальних закладів, та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний, із зазначенням телефонних кодів), номер та дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 7.4 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус “Заяву подано до ВНЗ”.

2.9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу “Заяву зареєстровано у ВНЗ” або “Заява потребує уточнення”. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Заяву скасовано”. Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі в Єдиній базі не враховується.

2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж “Заяву подано до ВНЗ”, автоматично анулюється.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви
приймальною комісією вищого навчального закладу

3.1. Вищий навчальний заклад не пізніше ніж до 01 березня призначає уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.

3.2. Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, протягом трьох годин після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня.

3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється приймальною комісією вищого навчального закладу протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: “Заяву зареєстровано у ВНЗ” або “Заява потребує уточнень”.

При встановленні електронній заяві статусу “Заява потребує уточнень” уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Заяву зареєстровано у ВНЗ”.

3.4. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: “Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі”, “Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі”.

3.5. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)” з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Заяву скасовано”. Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі у Єдиній базі не враховується.

3.6. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов прийому, зі статусу “Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі” на статус “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету”.

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб”.

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який приймальною комісією прийнято таке рішення.

При коригуванні списку рекомендованих до зарахування згідно з розділом XVIII Умов прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв вступників зі статусу “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб” в строки, встановлені пунктом 16.2 розділу XVI Умов прийому, може бути змінено на статус “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету”.

3.7. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету” або “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб”, зобов’язаний виконати вимоги абзацу другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому.

3.8. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.7 цього розділу, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ”.

3.9. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету” або “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб”, вимог, передбачених пунктом 3.7 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус “Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання”.

Додаток 1 до Правил прийому до КВНЗ “ДОМУ”

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані
обсяги
Нормативні
терміни навчання

Вартість одного
року навчання, грн.

Шифр Найменування Код Назва Денна форма Вечірня форма Заочна форма Денна форма Вечірня форма Заочна форма Денна форма Вечірня форма Заочна форма
0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне мистецтво 50 0 0

3р 10 м
(БЗСО)

0 0 10800* 0 0
0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне мистецтво 10 0 0

2р 10 м
(ПЗСО)

0 0 10800* 0 0

*Дані за результатами прийому у 2012 році

 

Додаток 5 до Правил прийому до КВНЗ “ДОМУ”

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Конкурсні предмети на вибір

Статус
предмету

Мінімальна кількість балів
для допуску до участі
в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва Код Квота
пільгових категорій
Музичне
мистецтво
5.02020401   1. Українська мова
та література
    124
2. Творчий конкурс виконавська майстерність   Профільний 124
3. Творчий конкурс теоретична підготовка   Профільний 124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Конкурсні предмети на вибір

Статус
предмету

Мінімальна кількість балів
для допуску до участі
в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва Код Квота
пільгових категорій
Музичне
мистецтво
5.02020401   1. Українська мова (диктант)     4
2. Творчий конкурс виконавська майстерність   Профільний 4
3. Творчий конкурс теоретична підготовка   Профільний 4